Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií - 2022 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický)
ISBN 978–80–89906–12–3

Napíšte celý termín alebo len jeho časť:

Jazyk: anglický slovenský

rozlišovať VEĽKÉ a malé písmená
len celé slovo

Hľadať v:
termíne
výklade termínu
skratke termínu
termíne alebo skratke termínu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypísalo súťaž na systematické skúmanie a obohacovanie slovenskej odbornej terminológie z oblasti elektronických komunikácií v súlade so zákonom NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s cieľom prispieť k šíreniu vedecko-technických informácií a rozvoju informačnej spoločnosti. Výskumný ústav spojov, n. o. v rámci riešenia projektu zameraného na zavádzanie, rozširovanie a skvalitňovanie slovenskej odbornej terminológie v oblasti elektronických komunikačných sietí, technológií a služieb a na základe priebežnej selekcie nových termínov vrátane ich definícií najmä v dokumentoch medzinárodných normalizačných organizácií (ETSI, CENELEC, ITU) a odbornej literatúre firiem pôsobiacich v EÚ navrhol anglicko-slovenský výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií.

Obsah slovníka sa každý rok rozširuje a aktualizuje.

Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR, Odbor slovenského jazyka (Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre preklad), Žilinská univerzita a spoločnosť Slovak Telekom, a. s. prispeli v minulom období k rozšíreniu obsahu slovníka.

Zostavili: Terminologická komisia VÚS, n. o.
Tvorba a obsah hesiel: Ing. Cyril Francisci

Odbornú recenziu vykonali v TK 34 Elektromagnetická kompatibilita, TK 41 Telekomunikácie, TK 80 Rádiokomunikácie a na Terminologických fórach 2003 až 2021:

Ing. Ľubor Adamec, Ing. Ján Bahýľ, prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD., Ing. Peter Bíro, Ing. Ivan Bošňák, Ing. Jarmila Brichtová, Mgr. Katarína Čermáková, Ing. František Červený, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., doc. Ing. Ján Dúha, CSc., Ing. Marián Felix, Ing. Juraj Fogaš, Ing. Igor Foltín, Ing. Jozef Gotzman, Ing. Jozef Halamka, Mgr. Petra Horňáková, Ing. Juraj Chrenko, JUDr. Zuzana Isteníková, Ing. Ján Klátil, doc. Ing. Ján Klima, PhD., Ing. Alfonz Končok, Ing. Milan Kováčik, Ing. Marián Kotman, Ing. Július Kotoč, Ing. Petra Kozlovská, PhD., Ing. Karel Křivánek, doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD., Ing. Ignác Kukučka, Ing. Ján Lenci, Ing. Fedor Lepiš, CSc., Ing. Andrej Lörincz, doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD., Ing. Norbert Majer, PhD., doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková, PhD., prof. Ing. Florián Makáň, PhD., Ing. Antonín Mareška, doc. Ing. Martin Marko, CSc., Ing. Eva Matejková, Ing. Lucia Máčeková, Ing. Vladimír Murín, Patrik Novák, Ing. Peter Olšovský, Ing. Juraj Oravec, Ing. Viliam Podhorský, Miloš Poloha, Ing. Slávka Repáková, prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., doc. Ing. Ladislav Schwartz, PhD., Ing. Gabriel Stančik, Ing. Andrej Svatík, CSc., Ing. Ladislav Szakállos, RNDr. Jaroslava Šafránková, CSc., Ing. Roman Ščehovič, Ing. Arpád Takács, Ing. Dušan Trstenský, CSc., Ing. Ján Tuška, doc. Ing. Martin Vaculík, PhD., Silvester Warenich

Design a programové vybavenie: Ing. Ján Podoba

© Výskumný ústav spojov, n. o. 2022