OBJEDNÁVKA

Návrh frekvencie TV vysielača

Obchodný názov objednávateľa, resp. meno :
Adresa :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : DIČ :
Štatutárny zástupca / funkcia:
Kontaktná osoba :
Tel. : Fax. :
Mobil. : E-mail. :
 

Požadované vstupné parametre pre návrh TV vysielača !

1. Názov TV programu :
2. Zdroj primárneho signálu :
3. Uvažovaná oblasť pokrytia:
4. Výška anténového systému nad terénom:  m

5. Stanovište vysielača
 

a) názov stanovišťa :
b) nadmorská výška:  m
c) zemepisné súradnice:  °° E  mm  ss  v.z.d. (lon)
 °° N  mm  ss s.z.š (lat)

d) súradnicový systém:

6. Iné programy vysielané z uvedenej kóty:

7.  Ďalšie údaje, resp. špecifické požiadavky podľa uváženia objednávateľa:

Kompletne vyplnenú objednávku odošlite prosím k spracovaniu!